1. A pályázati kiírás háttere és célja

A Kenedi Alap (továbbiakban Alap) elsődleges célja, hogy a Magyar Vöröskereszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű gyermekeken komplex módon segítsen az elérhető erőforrások maximális kihasználásával. Fontos, hogy olyan közösségi alapú kezdeményezéseket támogassunk, amely a helyi igényekre, a helyben élők rászorulók szükségleteire reflektál.

A pályázat célcsoportja az ENSZ Gyermekjogi egyezmény 1. cikkelye szerint meghatározott gyermek: „Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.”

2. Pályázókra vonatkozó kritériumok:

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

3. Támogatható tevékenységek:

A pályázat három témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

A. komponens: Gyermektábor megvalósítása

Az „A” komponens keretében integrált nyári gyermektáborok megvalósítását támogatjuk, amely komplex program keretében valósul meg. A tábor megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 20 fő táboroztatását vállalja;
  • a gyermekek kiválasztása során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyerekek között legyen hátrányos helyezettű, fogyatékkal élő vagy egészségkárosodott;
  • a tábor minimum 4 napos időintervallumba valósul meg (lehet bentlakásos és lehet nappali tábor is);
  • a tábor szervezésében és megvalósításában minimum 4 önkéntes (legalább 1 fő ifjúsági önkéntes) részt vesz igazolható módon,
  • a táborozók részére az elsősegélynyújtással és a mozgalommal kapcsolatos (Vöröskereszt története, emblémája, stb.) ismereteket biztosít.
  • a táborban legalább két alkalommal (legalább 1-1 óra időtartamban) pszicho-szociális segítségnyújtást célzó foglalkozás valósul meg (ld. PSS tábor melléklet).

B. komponens: Gyereknap megvalósítása

A „B” komponens keretében olyan gyereknapok megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt valamelyik alaptevékenységéhez vagy mozgalmi tevékenységéhez kötődik. A gyereknap megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 50 főt elér;
  • a gyereknap szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes (legalább 1 fő ifjúsági önkéntes) részt vesz igazolható módon.

C. komponens: Segélyakció megvalósítása

A „C” komponens keretében olyan segélyakciók megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörében került hátrányos helyzetű gyermekeket és családjukat támogatja. A segélyakció megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 50 főt támogat;
  • a segélyakciót legalább 2 adományozó támogatja.

A pályázott program kapcsán az 1. számú mellékleten be kell mutatni a részletes szakmai programot, a programba bevonni kívánt önkéntesek szerepét, az együttműködő, támogató partnerek szerepét, a program célcsoportját, valamint tábor esetében a tábor részletes tematikáját.

Bővebb információ: