Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Zalaegerszeg

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 98.

Telefon: +36 92 510 445

Email: csao.zalaegerszeg@mvkzala.hu

A Családok Átmeneti Otthona zalaegerszegi intézménye által nyújtott szolgáltatások

Intézményünk a gyermekjóléti alapellátás keretében átmeneti gondozást biztosít az otthontalanná vált családok illetve válsághelyzetben lévő várandós anyák részére.  Átmeneti otthonunk életvitelszerű tartózkodási, tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését nyújtja az igénybevevők számára. Szükség esetén ruházatot, élelmiszert és elsősegélyhez szükséges felszereléseket is biztosítunk. A szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte, illetve akadályoztatása esetén a Családok Átmeneti Otthona segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához, illetve segíti a szülőt a gyermekének megfelelő napközbeni ellátáshoz való hozzájutásban.

40 fő befogadására alkalmas otthonunk Zalaegerszegen élők számára nyújt ideiglenes otthont, de krízishelyzetben -szabad férőhely esetén- az ország területéről fogadunk jelentkezőt.

Az intézmény célja, hogy átmeneti időre biztonságos, stabil hátteret nyújtson az otthontalanná váló családok, gyermekes anyák részére gyermekeik neveléséhez, gondozásához annak érdekében, hogy a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott elvek minél teljesebben érvényesülhessenek. Az otthon munkatársai minden lehetséges támogatás megszervezésével közreműködnek abban, hogy a család otthontalansága mielőbb megszűnjön, élethelyzetük megnyugtatóan rendeződjön. Az otthon lehetőséget biztosít krízishelyzetbe került kismamák ellátására is. Otthonunk szolgáltatásai az igényeknek megfelelően, a legszélesebb körben kínálnak közvetlen segítséget. Szociális érdekvédelmi tanácsadás keretében megismerhetik mindazokat a támogatási lehetőségeket, melyek reális esélyt adhatnak a krízishelyzetből való kilábalásra, gyakorlati segítséget kaphatnak a különböző ellátási formák igényléséhez, ügyeik intézéséhez. Jogi tanácsadás keretében közvetlen segítséget nyújtunk jogi jellegű kérdések tisztázására, megoldására. Életvezetési tanácsadás keretében segítséget kaphatnak problémáik okainak feltárásához, az optimális megoldási módszerek kiválasztásához, az autonóm életvitel kialakításához. A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködés átjárhatóságot biztosít az egészségügyi és szociális ellátórendszer különböző szintjei között: betölti az elsődleges prevenció funkcióját (az ellátásra szorulók felkutatása, jelzése, krízishelyzetek felismerése), de egyben az utógondozás és a kliensek nyomon követésének alapja is (a krízishelyzet megoldása után, az intézményi gondoskodás helyett, más jellegű segítséget kínálva garancia arra, hogy a támogatásra szoruló kliensek ne kerüljenek ki az ellátórendszer hatóköréből).

Az ellátás az azt kiváltó ok megszűnéséig, de legfeljebb 12 hónapig tarthat, szükség esetén legfeljebb egyszer 6 hónappal, illetve a tanítási év végéig meghosszabbítható. Ennek értelmében, az intézmény szolgáltatásait a rászorulók néhány napra vagy akár 18 hónapra is igénybe vehetik, amely időtartamot a szerződő felek az erről szóló megállapodásban rögzítenek. Az elhelyezési kérelmet (ha a bekerülés körülményei lehetővé teszik) írásban kérjük, melyhez más szakember javaslata is csatolható. A befogadásról az intézmény vezetője dönt, a kérelem és a gyermek körülményeiről való tájékozódást követően.  A térítési díj számítása az 1997.évi XXXI. tv. valamint a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján történik. Az ellátást igénybevevő nagykorú, szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő az ellátásért köteles térítési díjat fizetni. A személyi térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai, és az intézményi térítési díj figyelembevételével kerül megállapításra.

Nyelv

X