Jogi háttér

A Vöröskereszt/Vörösfélhold Mozgalomhoz tartozó nemzeti társaságok tevékenységét – a Magyar Vöröskeresztét is beleértve – az 1949. évi Genfi Egyezmények, azok 1977. évi Kiegészítő Jegyzőkönyvei, valamint az 1986 októberében Genfben elfogadott Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom Alapszabálya határozzák meg. A Magyar Vöröskereszt tevékenységét az 1993. évi XL. Törvény szabályozza:

http://www.complex.hu/kzldat/t9300040.htm/t9300040.htm

A nemzetközi és a magyar jogszabályok szerint a Magyar Vöröskereszt a magyar hatóságokkal együttműködve, azok tevékenységét kiegészítve segíti a hatóságokat a Genfi Egyezményekben, illetve azok Kiegészítő Jegyzőkönyveiben előírt humanitárius kötelezettségeik teljesítésében.

Genfi egyezmények (1949)

1. A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény I. Genfi Egyezmény

2. A tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajó töröttjei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény II. Genfi Egyezmény

3. A hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény III. Genfi Egyezmény

4. A polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény IV. Genfi Egyezmény

Kiegészítő jegyzőkönyvek (Genf, 1977)

1. Az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezményeket kiegészítő I. Jegyzőkönyv a nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről I. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2. Az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezményeket kiegészítő II. Jegyzőkönyv a nem nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről II. Kiegészítő Jegyzőkönyv

Részletek a fenti dokumentumok keresőszolgálati tevékenységre vonatkozó passzusaiból:

IV. Genfi Egyezmény  
25. Cikk

Valamely Fél területén vagy az általa megszállott területen tartózkodó valamennyi személy jogosult szigorúan családi jellegű értesítéseket küldeni családtagjaiknak, azoknak tartózkodási helyére való tekintet nélkül, illetve jogosultak ilyen értesítések kézhezvételére. Ezt a levelezést gyorsan és indokolatlan késedelem nélkül kell továbbítani.

Ha a körülmények következtében a családi levelezés továbbítása rendes postai úton nehézzé vagy lehetetlenné válik, az összeütköző Felek semleges közvetítőhöz fordulnak, hogy azzal megállapítsák azokat az eszközöket, amelyekkel kötelezettségeik végrehajtása a legjobb feltételek mellett biztosítható, nevezetesen a nemzeti Vöröskereszt (vörös félhold, vörös oroszlán és nap) egyesületek segítségével.

IV. Genfi Egyezmény
26. Cikk

Mindegyik összeütköző Fél tartozik megkönnyíteni, hogy a háború folytán szétszóródott családtagok az egymással való érintkezés újrafelvétele és – ha lehetséges – egyesülésük céljából kutatásokat eszközöljenek. Nevezetesen támogatja azoknak a szervezeteknek a működését, amelyek ezt a feladatot ellátják, feltéve, hogy elismerte azokat, és azok alkalmazkodnak az általa megállapított biztonsági rendszabályokhoz.

I. Kiegészítő Jegyzőkönyv
32. Cikk

A jelen Címben foglalt rendelkezések megvalósítása során a Magas Szerződő Feleknek, az összeütköző Feleknek és a nemzetközi emberbaráti szervezeteknek az Egyezményekben és a jelen Jegyzőkönyvben szabályozott tevékenységét mindenekelőtt a családoknak az a joga vezérli, hogy tudomással bírjanak hozzátartozóik sorsáról.

I. Kiegészítő Jegyzőkönyv
33.Cikk

1. Mihelyt a körülmények lehetővé teszik, de legkésőbb az aktív harci cselekmények befejeztével az összeütköző Felek mindegyike köteles felkutatni a szemben álló Fél által eltűntnek nyilvánított személyeket. A szembenálló Fél minden rájuk vonatkozó adat közlésével köteles megkönnyíteni az ilyen személyek felkutatását.

3. Az 1. bekezdés alapján eltűntnek nyilvánított személyek adatait és az ilyen adatok iránti kérelmeket közvetlenül vagy a Védőhatalom, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának Központi Tájékoztató Irodája, illetve a Nemzetközi Vöröskereszt (Vörös Félhold, Vörös Oroszlán és Nap) társaságok útján kell továbbítani. Ha az adatközlés nem a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és annak Központi Tájékoztató Irodája útján történik, az összeütköző Felek mindegyike köteles gondoskodni arról, hogy az adatokat a Központi Tájékoztató Iroda is megkapja.

Nyelv

X