1. A pénzalap háttere és célkitűzése

A Magyar Vöröskereszt egyik legfontosabb alaptevékenysége a hazai vérellátáshoz szükséges véradók számának biztosítása.

A tevékenység célja a hazai biztonságos betegellátás támogatása. Ezen tevékenységünk ellátásához elengedhetetlen a megfelelő eszközellátottság, az véradásszervezés népszerűsítése és társadalmasítása, szervezők és önkéntesek képzése és felkészítése. Éppen ezért az Alaprész a Magyar Vöröskereszt véradásszervezéssel kapcsolatos tevékenységét hivatott támogatni és fejleszteni.

2. Az Alaprész szervezete

Az Alaprész pénzügyi forrásaiból a Magyar Vöröskereszt, valamint annak alapszervezetei, tagozatai részére pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot az alapszervezetek csak, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység közreműködésével nyújthatnak be.

Az alapszervezetek pályázati forráslehívása mellett, az Alaprész felhasználható központi (Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság) kezdeményezésű programok megvalósítására is.

Az Alaprész terhére kiírt pályázatok lebonyolításának szakmai koordinációját Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének Véradásszervezési és Katasztrófavédelmi Munkabizottsága végzi. A Bizottság feladata az Alaprész pályázati kiírásának jóváhagyása, valamint a beérkező pályázatok elbírálása.

A Bizottság döntéseit az ügyrendjében meghatározott módon hozza meg. A Bizottság az előterjesztett pályázati felhívást jóváhagyhatja; módosítási javaslataival átdolgozásra visszaadhatja; valamint elutasíthatja. A beérkező pályázatokat az előzetesen meghatározott szempontrendszer szerint valamennyi bizottsági tag értékeli. A pályázatok közötti rangsort valamennyi bírálat összesített eredménye adja.

3. Az Alaprész működése

Az Alaprész terhére vissza nem térítendő formában nyújtható támogatás, amely felhasználását a tárgyév során meg kell kezdeni. A pályázat nyerteseivel külön szerződéskötés (azonos jogi személyről lévén szó) nem történik. A támogatást megalapozó írásos dokumentum a benyújtott és elfogadott program dokumentációja, valamint a támogatásról szóló bizottsági döntés. Az igényelt támogatás összegét indokolt esetben a Bizottság mérsékelheti.

Az Alaprész kezeléséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága végzi. Ennek keretében:

  • elkészíti a pályázati felhívás tervezetét és a Bizottság elé terjeszti,
  • gondoskodik az Alaprész pályázatainak elektronikus úton történő meghirdetéséről, (az érintett szervezeti egység vezetők részére történő megküldéssel, valamint a holnapon történő közzététellel),
  • elvégzi a beérkező pályázatok formai ellenőrzését és a bírálathoz szükséges dokumentumokkal együtt továbbítja azokat a bizottsági tagok részére,
  • gondoskodik a megítélt támogatás folyósításáról,
  • átveszi és ellenőrzi a támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat és beszámolókat, majd elfogadásra a bizottság elé terjeszti azokat,
  • gondoskodik az Alaprész terhére juttatott támogatások folyamatos nyilvántartásáról

Az Alaprész támogatásából megvalósult programokról a Magyar Vöröskereszt internetes honlapján közleményt kell megjeleníteni, amely tartalmazza a program címét, rövid leírását és az Alaprész, mint támogatónak a megnevezését. A közleményt a támogatott szervezeti egység készíti el és küldi meg az Országos Igazgatóság részére, aki jóváhagyja és gondoskodik annak megjelenítéséről.

A támogatásról szóló döntés megszületéséről az Országos Igazgatóság apparátusa 15 munkanapon belül értesíti a nyertes pályázót, majd további 10 munkanapon belül gondoskodik a támogatási összeg folyósításáról.

A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésről a támogatottnak írásban be kell számolnia. Ennek részletes szabályait az adott pályázati kiírásban kell meghatározni.

Az Alaprész működése során figyelemmel kell lenni a Magyar Vöröskereszt belső szabályzataira, azokkal ellentétes döntést az Alaprész működésével és a pályázatok megvalósításával kapcsolatban nem lehet hozni.

4. Az Alaprész gazdálkodása

Az Alaprész bázisát az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött, a mindenkori érvényben lévő Együttműködés Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a megjelent véradók és befejezett véradások közötti ún. be nem fejezett véradások után járó összegnek megfelelő forrás adja. Az Alaprész egyéb bevételeit képezhetik jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb szervezetek és természetes személyek célzott adományai. Az Alaprészbe befolyt pénzeszközök mértékéről a Magyar Vöröskereszt gazdasági főigazgató-helyettese minden év február végéig kimutatást készít és azt a főigazgató valamint a bírálattal megbízott bizottság elé terjeszti.

Az Alaprész pénzeszközeit elkülönítve kell tárolni. A kamatai – a költségek levonása után – az Alaprész bevételét képezik.

Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a pályázatában foglaltaktól, azzal a pályázati döntést követő 2-4 évre kizárja magát az Alaprész forrásaiból történő támogatás lehetőségéből. Ez esetben az összeget az Alaprész számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni. A kizárás idejéről a szabálytalanság súlyának mérlegelését követően a Bizottság dönt.

5. Az Alap keretében megjelenő pályázatokra vonatkozó egyéb feltételek

A pályázatok témakörei előre meghatározott keretösszeggel kerülhetnek kiírásra. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az alapvető formai és szakmai kritériumokat, valamint a bíráltat során használatos értékelési rendszert.

A pályázatokat egyszerűsített adatlapon kell benyújtani, amely a kiválasztáshoz szükséges alapinformációkat és nyilatkozatokat kell, hogy tartalmazza.

A pályázat pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott módon, számlaösszesítő segítségével történhet, míg szakmai részről kötelező egy 3-4 oldalas beszámoló és egy legalább 1000 karakteres közlemény megírása, valamint legalább 10 fotó vagy kb. 3 perces videó elkészítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent külső erőforrások bevonása, adományok szervezése. Önkéntesek foglalkoztatása a megvalósuló programok kapcsán kötelező (kivéve az eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatokat).

A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni a területi eloszlást.

A pályázatok évente maximum 4 témakörben kerülhetnek kiírásra, az alábbi feltételekkel:

Srsz. Pályázott program Maximálisan támogatható pályázatok száma évente (db)
A Véradásszervezés tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés. 10
B Véradásszervezést népszerűsítő rendezvények, programok, flashmob-ok és egyéb alternatív nyilvánosságot biztosító interaktív megjelenések támogatása. 10
C Véradószervező munkatársak és önkéntesek képzésének szervezését, fejlesztését támogató módszertani eszközök, tevékenységek támogatása. 10
D Véradók, véradásra alkalmas emberek szükségleteinek, szokásainak feltérképezésére alkalmas promóciók, felmérések és kutatások támogatására. 10

Egy pályázati évben a maximálisan megítélhető keretösszeg nem haladhatja meg az Alapban meglévő pénzösszeg 50%-át.