1. A pályázati kiírás háttere és célja

Magyar Vöröskereszt egyik legfontosabb alaptevékenysége a hazai vérellátáshoz szükséges véradók számának biztosítása.
A tevékenység célja a hazai biztonságos betegellátás támogatása. Ezen tevékenységünk ellátásához elengedhetetlen a megfelelő eszközellátottság, az véradásszervezés népszerűsítése és társadalmasítása, szervezők és önkéntesek képzése és felkészítése. Fontos, hogy olyan kezdeményezéseket támogasson, amely a helyi közösségek igényeit tartja szem előtt.
A pályázat célcsoportja a kistelepüléseken élő lakosság, olyan helyi közösségek, amelyek aktív szerepet vállalnak a település életében.

2. Pályázókra vonatkozó kritériumok

Az Alaprész pénzügyi forrásaiból a Magyar Vöröskereszt, valamint annak alapszervezetei, tagozatai részére pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot az alapszervezetek csak, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység közreműködésével nyújthatnak be.
Az alapszervezetek pályázati forráslehívása mellett, az Alaprész felhasználható központi (Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság) kezdeményezésű programok megvalósítására is.

Letöltések:

3. Támogatható tevékenységek

A pályázat négy témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

A. Véradásszervezés tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés:

Az Alap céljaihoz illeszkedő eszközbeszerzés támogatása, az alábbi területeken:

  • a véradásszervezés láthatóságát, megjelenését biztosító eszközök
  • a véradók tájékoztatását szolgáló információs eszközök, anyagok

B. Véradásszervezést népszerűsítő rendezvények, programok, flashmob-ok és egyéb alternatív nyilvánosságot biztosító interaktív megjelenések támogatása:

Az Alap céljaihoz illeszkedő egy napos rendezvény, amely segíti a Magyar Vöröskereszt véradásszervezési tevékenységének megjelenését, népszerűsítését. A rendezvény megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítania:

  • program megvalósítása során legalább 50 fő részvételét biztosítja
  • biztosítja láthatóságát a Magyar Vöröskereszt a rendezvényen molinó és/vagy roll-up, illetve egyéb eszközök és aktivitások formájában
  • a rendezvény megvalósításában legalább 4 fő önkéntes vállal szerepet igazolható módon

C. Véradószervező munkatársak és önkéntesek képzésének szervezését, fejlesztését támogató módszertani eszközök, tevékenységek támogatása:

Az Alap céljaihoz illeszkedő olyan rendezvény, amely szakértők és a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának bevonásával lehetőséget biztosít a véradószervező munkatársak és önkéntesek képzésére és tájékoztatására, továbbá elősegíti különböző módszertani eszközök megalkotását és beszerzését. Az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 30 fő részvételét biztosítja
  • a képzések szervezésében és megvalósításában legalább 4 fő önkéntes vállal szerepet igazolható módon

D. Véradók, véradásra alkalmas emberek szükségleteinek, szokásainak feltérképezésére alkalmas promóciók, felmérések és kutatások támogatására:

Az Alap kiemelt célja, hogy a véradás különböző szereplőinek (donorok, szervezők, partnerek és a lakosság) igényeit és szükségleteit felmérve fejlessze a Magyar Vöröskereszt véradásszervező tevékenységét. Ennek érdekében az Alap külső partnerek bevonásával különböző alkalmazott kutatásokat, adatfelvételeket támogat, amely:

  • mind kvantitatív és/vagy kvalitatív adatfelvételi módszereket alkalmaz;
  • az adott célcsoport kapcsán releváns attitűdöket mér;
  • külön adatfelvételi blokk foglalkozik a Magyar Vöröskereszt megítélésével és szerepével;

Előnyben részesül egy pályázat, amennyiben olyan módszertan alapján készíti elő az adatfelvételt, ami lehetőséget teremt longitudinális felmérések és elemzések készítésére a jövőben.

A pályázott program kapcsán az 1. számú mellékleten be kell mutatni a részletes szakmai programot, a programba bevonni kívánt önkéntesek szerepét, az együttműködő, támogató partnerek szerepét, a program célcsoportját.

4. Egyéb feltételek

Az Alap támogatásából megvalósult programokról a voroskereszt.hu oldalon közleményt kell megjeleníteni, amely tartalmazza a program címét, rövid leírását. A közleményt a támogatott szervezeti egység készíti el és küldi meg az Országos Igazgatóság részére, aki jóváhagyja és gondoskodik annak megjelenítéséről.

A támogatott eseményekről sajtómeghívót és sajtóközleményt kell küldeni a helyi médiumok részére, a megszólítani kívánt médiumokról sajtólistát kell csatolni (6. számú melléklet). A programokról a támogatott köteles minimum 10 db jó minőségű fotót készíteni, melyek a beszámolóval és sajtóközleménnyel együtt jelennek meg a Magyar Vöröskereszt honlapján. A megjelenésekhez szükséges szakmai segítséget az Országos Igazgatóság biztosítja.

A támogatott vállalja az Országos Igazgatóság által készített kérdőív kitöltetését az eseményen résztvevő érdeklődőkkel/célcsoporttal.

A B komponens esetén a támogatási összeg minimum 35%-át a 7. számú mellékletben megadott dekorációs anyagokra (molinó, roll-up stb.) kell fordítani, melyek egységes látványterv és beszerzés alapján, az Országos Igazgatóság által kerülnek megvásárlásra.

Amennyiben a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a pályázatában foglaltaktól, abban az esetben a megítélt és folyósított támogatás összegét az Alap számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni.

5. Támogatás formája, mértéke

Az Alap terhére vissza nem térítendő formá
ban nyújtható támogatás, amely felhasználását 2015-ben meg kell kezdeni.

A támogatás mértéke és a támogatható pályázatok száma komponensenként eltérő:

Srsz. Pályázott program Maximálisan megítélhető

összeg (Ft)

Maximálisan támogatható pályázatok száma (db)
A Véradásszervezés tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés 50.000 5
B Véradásszervezést népszerűsítő rendezvények, programok, támogatása 100.000 5
C Véradószervező munkatársak és önkéntesek képzésének szervezését, fejlesztését támogató módszertani eszközök, tevékenységek támogatása: 50.000 5
D Véradók, véradásra alkalmas emberek szükségleteinek, szokásainak feltérképezésére alkalmas promóciók, felmérések és kutatások támogatására 2.000.000 1-2

Egy alapszervezet egy évben maximum egy pályázatot nyújthat be.

6. Kiválasztási kritériumok

A kiválasztás során a pályázatok elbírálásával megbízott bizottság több szempontú elemzést végez, amely során rangsort állít fel. A rangsor felállításához a segítséget az alábbi pontrendszer adja:

Bírálati szempont megnevezése Maximálisan adható pontszám
1. A pályázat a kiírásban megfogalmazott tartalmi és szakmai kritériumoknak és céljainak megfelel-e? 5 pont
2. A pályázat helyi közösségi igényekre reflektál? 5 pont
3. A tevékenység milyen és mekkora csoport érdekét szolgálja? 5 pont
4. A pályázatba bevonni kívánt célcsoport mennyire egyezik a felhívásban meghatározott feltételekkel? 5 pont
5. A tevékenység várható eredménye és a költségek nagysága biztosítja-e a hatékonyságot? 5 pont
Összesen: 25 pont

A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni a területi eloszlás egyenletességét, továbbá előnyt jelent saját forrás (önrész) bevonása a program megvalósításába.

7. Szakmai beszámolóra és pénzügyi elszámolásra vonatkozó feltételek

A pályázat pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott módon, számlaösszesítő segítségével történhet (5. számú melléklet), míg szakmai részről kötelező egy egyoldalas beszámoló és egy legalább 1000 karakteres közlemény megírása, legalább 10 jó minőségű fotó elkészítése, valamint a programhoz kapcsolódó jelenléti ív bemutatása. Az elszámolás része a kiküldött sajtómeghívó és sajtóközlemény szövegének megküldése, sajtólista és médiafigyelés megküldése. Ezeket a dokumentumokat elektronikus formában, a program zárását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 15-ig kell megküldeni az Országos Igazgatóság részére a vta@voroskereszt.hu e-mail címre.

8. Elszámolható költségek köre

A program során az alábbi költségek elszámolhatóak:

Kiadás megnevezése Példa Költséghatár
Láthatóság molinó, roll-up gyártása minimum 35%
Menedzsment költség megyei szervezet költségei a szakmai és adminisztratív szerepvállalásért maximum 12 %
Bérleti díj ingatlan, megvalósítási helyszín bérlése, szállásdíj maximum 80 %
Eszközbeszerzés fogyóeszközök, irodaszer, játék, csomagolóanyag, könyvek, stb. maximum 50 %
Szállítás költségei fuvarozás vagy üzemanyag költségek maximum 10 %
Foglalkoztatás költségei megbízási díj, vállalkozói díj, egyszerűsített foglalkoztatás költségei (oktatók, demonstrátorok, előadók) maximum 40 %
Étkezés igénybevett szolgáltatásként vagy alapanyag beszerzés költségei maximum 40 %

A százalékos költséghatárokat az elnyert támogatás mértékéhez viszonyítottan kell számolni.

9. Adminisztratív információk

A pályázatot az 1. számú mellékletben megtalálható formanyomtatványon kell benyújtani 1 eredeti példányban. A pályázathoz csatolni kell a jogi személyiséggel rendelkező szervezet befogadó nyilatkozatát (2. számú melléklet) és a költségvetést (3. sz. melléklet).
A pályázatot postai úton és elektronikusan kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságára (1051 Budapest, Arany János utca 31. valamint a vta@voroskereszt.hu e-mail címre). A borítékra kérjük, írják rá a pályázat kódszámát: VTA/2015/1
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 17. A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2015. május 4.