1. A pályázati kiírás háttere és célja

A Magyar Vöröskereszt a Családi Lappal közösen előfizetői és egyéb közösségi akciók megvalósítására pénzügyi alapot hoz létre.

Az Alap elsődleges célja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap ismertségének és népszerűsítésének növelése. Az Alap támogatásából megvalósuló programokon keresztül a helyi közösségek erősítése, a Vöröskereszt eszmeiségének, alapelveinek, valamint a családi életre nevelés és egészségmegőrzés terjesztése a cél. Fontos, hogy olyan kezdeményezéseket támogasson, amely a helyi közösségek igényeit tartja szem előtt.
A pályázat célcsoportja a kistelepüléseken élő lakosság, olyan helyi közösségek, amelyek aktív szerepet vállalnak a település életében.

Letöltések:

2. Pályázókra vonatkozó kritériumok

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

3. Támogatható tevékenységek

A pályázat két témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

A. Családi Nap:

Az Alap céljaihoz illeszkedő rendezvény, amely egyben segíti a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap megjelenítését. Olyan rendezvények megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt valamelyik alaptevékenységéhez és mozgalmi tevékenységéhez kötődik, különös tekintettel az egészségmegőrzés és egészséges életmódra nevelés területeire. A rendezvény megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 50 főt elér
  • a rendezvény szervezésében, lebonyolításában legalább 4 fő önkéntes vállal szerepet igazolható módon
  • kitelepülési és értékesítési lehetőséget biztosít a Családi Lap számára
  • biztosítja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap láthatóságát a rendezvényen molinó és/vagy roll-up, illetve egyéb eszközök és aktivitások formájában
  • véradóesemény szervezése (előny, de nem feltétel)

B. Közösségeket Támogató Konferencia:

Az Alap céljaihoz illeszkedő egy napos rendezvény, amely egyben segíti a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap megjelenítését, és amely szakértők és a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának bevonásával lehetőséget biztosít valamelyik alaptevékenységhez kötődő szakterület témakörének feldolgozására a helyi lakosság bevonásával. A konferencia megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 50 fő részvételét biztosítja
  • megjelenési, prezentációs és értékesítési lehetőséget biztosít a Családi Lap számára
  • biztosítja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap láthatóságát a rendezvényen molinó és/vagy roll-up, illetve egyéb eszközök és aktivitások formájában
  • a konferencia szervezésében és megvalósításában legalább 4 fő önkéntes vállal szerepet igazolható módon
  • véradóesemény szervezése (előny, de nem feltétel)

A pályázott program kapcsán az 1. számú mellékleten be kell mutatni a részletes szakmai programot, a programba bevonni kívánt önkéntesek szerepét, az együttműködő, támogató partnerek szerepét, a program célcsoportját, valamint konferencia esetében a konferencia részletes tematikáját.

4. Egyéb feltételek

Az Alap támogatásából megvalósult programokról a voroskereszt.hu oldalon közleményt kell megjeleníteni, amely tartalmazza a program címét, rövid leírását és a Családi Lap, mint támogatónak a megnevezését. A közleményt a támogatott szervezeti egység készíti el és küldi meg az Országos Igazgatóság részére, aki jóváhagyja és gondoskodik annak megjelenítéséről.

A támogatott eseményekről sajtómeghívót és sajtóközleményt kell küldeni a helyi médiumok részére, a megszólítani kívánt médiumokról sajtólistát kell csatolni (6. számú melléklet). A programokról a támogatott köteles minimum 15 db jó minőségű fotót készíteni, melyek a beszámolóval és sajtóközleménnyel együtt jelennek meg a Magyar Vöröskereszt honlapján. A megjelenésekhez szükséges szakmai segítséget az Országos Igazgatóság biztosítja.

A támogatott vállalja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap közös szórólapjának osztását a eseményeken. A szórólap tartalmi összeállításában a támogatott szervezeti egység az Országos Igazgatósággal együttműködik. A támogatott vállalja az Országos Igazgatóság által készített kérdőív kitöltetését az eseményen résztvevő érdeklődőkkel/célcsoporttal. A támogatott vállalja (nem kötelező) Családi Lap magazinok vagy előfizetések értékesítését. A 2015. október 18-ig legtöbb példányt értékesítő alapszervezetről és tevékenységeiről külön cikk jelenik meg a Családi lap egyik számában.

A támogatási összeg minimum 35%-át a 7. számú mellékletben megadott dekorációs anyagokra (molinó, roll-up stb.)kell fordítani, melyek egységes látványterv és beszerzés alapján, az Országos Igazgatóság által kerülnek megvásárlásra.

Amennyiben a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a pályázatában foglaltaktól, abban az esetben a megítélt és folyósított támogatás összegét az Alap számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni.

5. Támogatás formája, mértéke

Az Alap terhére vissza nem térítendő formában nyújtható támogatás. A projekt megvalósítási határideje: 2015. október 18.

A támogatás mértéke és a támogatható pályázatok száma komponensenként eltérő:

Pályázott program Maximálisan megítélhető összeg (Ft) Maximálisan támogatható pályázatok száma (db)
A Családi Nap 150 000 6-8
B Közösségeket Támogató Konferencia 300 000 1-2

Egy alapszervezet egy évben maximum egy pályázatot nyújthat be.

6. Kiválasztási kritériumok

A kiválasztás során a pályázatok elbírálásával megbízott bizottság több szempontú elemzést végez, amely során rangsort állít fel. A rangsor felállításához a segítséget az alábbi pontrendszer adja:

Bírálati szempont megnevezése Maximálisan adható pontszám
1. A pályázat a kiírásban megfogalmazott tartalmi és szakmai kritériumoknak és céljainak megfelel-e? 5 pont
2. A pályázat helyi közösségi igényekre reflektál? 5 pont
3. A tevékenység milyen és mekkora csoport érdekét szolgálja? 5 pont
4. A pályázatba bevonni kívánt célcsoport mennyire egyezik a felhívásban meghatározott feltételekkel? 5 pont
5. A tevékenység várható eredménye és a költségek nagysága biztosítja-e a hatékonyságot? 5 pont
Összesen: 25 pont

A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni a területi eloszlás egyenletességét, továbbá előnyt jelent saját forrás (önrész) bevonása a program megvalósításába.

7. Szakmai beszámolóra és pénzügyi elszámolásra vonatkozó feltételek

A pályázat pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott módon, számlaösszesítő segítségével történhet (5. számú melléklet), míg szakmai részről kötelező egy egyoldalas beszámoló és egy legalább 1000 karakteres közlemény megírása, legalább 15 jó minőségű fotó elkészítése, valamint a programhoz kapcsolódó jelenléti ív bemutatása. Az elszámolás része a kiküldött sajtómeghívó és sajtóközlemény szövegének megküldése, sajtólista és médiafigyelés megküldése. Ezeket a dokumentumokat elektronikus formában, legkésőbb a program zárását követő 30 napon belül kell megküldeni az Országos Igazgatóság részére a kofe@voroskereszt.hu e-mail címre.

8. Elszámolható költségek köre

A program során az alábbi költségek elszámolhatóak:

Kiadás megnevezése Példa Költséghatár
Láthatóság molinó, roll-up gyártása minimum 35%
Menedzsment költség megyei szervezet költségei a szakmai és adminisztratív szerepvállalásért maximum 12 %
Bérleti díj ingatlan, megvalósítási helyszín bérlése, szállásdíj maximum 80 %
Eszközbeszerzés fogyóeszközök, irodaszer, játék, csomagolóanyag, könyvek, stb. maximum 50 %
Szállítás költségei fuvarozás vagy üzemanyag költségek maximum 10 %
Foglalkoztatás költségei megbízási díj, vállalkozói díj, egyszerűsített foglalkoztatás költségei (oktatók, demonstrátorok, előadók) maximum 40 %
Étkezés igénybevett szolgáltatásként vagy alapanyag beszerzés költségei maximum 40 %

A százalékos költséghatárokat az elnyert támogatás mértékéhez viszonyítottan kell számolni.

9. Adminisztratív információk

A pályázatot az 1. számú mellékletben megtalálható formanyomtatványon kell benyújtani 1 eredeti példányban. A pályázathoz csatolni kell a jogi személyiséggel rendelkező szervezet befogadó nyilatkozatát – 2. számú mellékelt.
A pályázatot postai úton és elektronikusan kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságára (1051 Budapest, Arany János utca 31. valamint a kofe@voroskereszt.hu címre) A borítékra kérjük írják rá a pályázat kódszámát: KÖFE-2015/1
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15. A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2015. április 30.

További információt kaphatnak a https://voroskereszt.hu oldalon vagy a kofe@voroskereszt.hu e-mail címen.