Létszáma 3 fő. Üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. Beszámolási kötelezettséggel az Országos Küldöttgyűlésnek tartozik. Tagjaira az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 2 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, érvényes döntéshez legalább két fő egybehangzó szavazata szükséges. Egyéb ügyrendi kérdésekről az Országos Felügyelő Bizottság saját ügyrendje rendelkezik.

Feladata és hatásköre

 • tagjai közül megválasztja elnökét;
 • megalkotja saját ügyrendjét;
 • véleményezi a Magyar Vöröskereszt költségvetését és mérlegbeszámolóját;
 • véleményezi és ellenőrzi a gazdálkodást, a vagyonkezelést érintő belső szabályozás dokumentumait, illetve azok változásait;
 • ellenőrzi a Magyar Vöröskereszt gazdasági vállalkozásait;
 • kapcsolatot tart a megyei/fővárosi felügyelő bizottságokkal, évente legalább egyszer együttes ülést tartanak az ellenőrzések tapasztalatairól és szakmai kérdésekről.
 • tapasztalatairól évente vagy szükség szerint tájékoztatja az Országos Vezetőséget, évente beszámol az Országos Küldöttgyűlésnek;
 • ellenőrzései során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá korlátlanul betekinthet a Magyar Vöröskereszt, annak összes szervezeti egysége könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja, szükség esetén külső szakértő bevonásával;
 • tagjai a Magyar Vöröskereszt rendes, tisztújító és rendkívüli Országos Küldöttgyűlésén, valamint az Országos Vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek,
 • köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
  • a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy
  • a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény vagy
  • mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
  • következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
  • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel
 • indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet (az Országos Vezetőséget, a helyi vezető szervet) az indítvány megtételétől számított 15 napon belül össze kell hívni, ezen határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra maga is jogosult,
 • amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Országos Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.

Az Országos Felügyelő Bizottság tagjai

 • Horváth Józsefné elnök
 • Révész Viola tag
 • Sepsi Zsigmond tag

Az Országos Felügyelő Bizottság elérhetősége

Postacím: 1051 Budapest, Arany János utca 31.
E-mail: felugyelobizottsag@voroskereszt.hu