1. A pénzalap háttere és célkitűzése

A Magyar Vöröskereszt a Családi Lappal közösen előfizetői és egyéb közösségi akciók megvalósítására pénzügyi alapot hoz létre.
Az Alap elsődleges célja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap ismertségének és népszerűsítésének növelése. Az Alap támogatásából megvalósuló programokon keresztül a helyi közösségek erősítése, a Vöröskereszt eszmeiségének, alapelveinek, valamint a családi életre nevelés és egészségmegőrzés terjesztése a cél. Fontos, hogy olyan kezdeményezéseket támogasson, amely a helyi közösségek igényeit tartja szem előtt.

2. Az Alap szervezete

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység közreműködésével.

Az Alap terhére kiírt pályázatok lebonyolításának szakmai koordinációjára a Magyar Vöröskereszt főigazgatója háromtagú bizottságot kér fel, melyből egy tag a MediaCity Magyarország Kft. által, míg két tag a Magyar Vöröskereszt által kerül kijelölésre. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. A bizottság feladata az Alap pályázati kiírásának jóváhagyása, valamint a beérkező pályázatok elbírálása. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója a Magyar Vöröskereszt dolgozói közül kijelöl egy személyt az Alaphoz tartozó titkári feladatok ellátására. Az Alap adott évi működéséről minden év december 15-ig az Alap titkára összefoglalót készít a bizottság és a főigazgató részére.

A bizottság döntéseit egyhangúlag hozza. A bizottság az előterjesztett pályázati felhívást jóváhagyhatja, módosítási javaslataival átdolgozásra visszaadhatja, valamint elutasíthatja. A beérkező pályázatokat az előzetesen meghatározott szempontrendszer szerint valamennyi pályázati tag értékeli. A pályázatok értékelésénél lehetőség van az elektronikus értékelésre és szavazásra. A pályázatok közötti rangsort valamennyi bírálat összesített eredménye adja.

3. Az Alap működése

Az Alap terhére vissza nem térítendő formában nyújtható támogatás, amely felhasználását a tárgyév során meg kell kezdeni.

A támogatást megalapozó írásos dokumentum a benyújtott és elfogadott program dokumentációja, valamint a támogatásról szóló bizottsági döntés és a hozzá kapcsolódó támogatási megállapodás. Az igényelt támogatás összegét indokolt esetben a bizottság mérsékelheti.

Az Alap kezeléséhez tartozó adminisztratív feladatok ellátását a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága végzi. Ennek keretében:

  • elkészíti a pályázati felhívás tervezetét és a bizottság elé terjeszti,
  • gondoskodik az Alap pályázatainak elektronikus úton történő meghirdetéséről (az érintett szervezeti egység vezetők részére történő megküldéssel, valamint a voroskereszt.hu oldalon történő közzététellel)
  • elvégzi a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését és a bírálathoz szükséges dokumentumokkal együtt továbbítja azokat a bizottsági tagok részére,
  • gondoskodik a megítélt támogatás folyósításáról
  • átveszi és ellenőrzi a támogatások felhasználásról szóló elszámolásokat és beszámolókat, majd elfogadásra a bizottság elé terjeszti azokat,
  • gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatások folyamatos nyilvántartásáról

Az Alap támogatásából megvalósult programokról a Magyar Vöröskereszt honlapján közleményt kell megjelentetni, amely tartalmazza a program címét, rövid leírását és a Családi Lap, mint támogató megnevezését. A közleményt a támogatott szervezeti egység készíti el és küldi meg az Országos Igazgatóság részére, aki jóváhagyja és gondoskodik annak megjelenítéséről. A támogatott programokról készült híranyagok a Családi Lap magazinban, illetve a csaladilap.hu oldalon is megjelennek.

A támogatásról szóló döntés megszületéséről az Országos Igazgatóság apparátusa 8 munkanapon belül értesíti a nyertes pályázót és a támogatási megállapodás hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül gondoskodik a támogatási összeg folyósításáról.

A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésről a támogatottnak írásban – elektronikus és nyomtatott formában – kell beszámolnia. Ennek részletes szabályait az adott pályázati kiírásban kell meghatározni.

Az Alap működése során figyelemmel kell lenni a Magyar Vöröskereszt belső szabályzataira, azokkal ellentétes döntést az Alap működésével és a pályázatok megvalósításával kapcsolatban nem lehet hozni.

4. Az Alap gazdálkodása

A Családi Alap pénzügyi bázisát a MediaCity Magyarország Kft. által fizetett „kiadói jogdíj” egy része adja. Az Alap egyéb bevételeit képezhetik jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó társaságok, egyéb szervezetek és természetes személyek célzott adományai.

Az Alap pénzeszközeiről elkülönített analitikus nyilvántartást kell vezetni, melyből az Alap rendelkezésre álló forrásai mindenkor megállapíthatóak. Az Alap kamatai – az Alapot terhelő banki költségek levonása után – az Alap bevételét képezik.

Amennyiben a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a pályázatában foglaltaktól, abban az esetben a megítélt és folyósított támogatásösszegét az Alap számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni.

5. Az Alap keretében megjelenő pályázatokra vonatkozó egyéb feltételek

A pályázatok két témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerülnek kiírásra. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell előre az alapvető formai és tartalmi kritériumokat, valamint a bírálat során használatos értékelési rendszert.

A pályázatokat egyszerűsített adatlapon kell benyújtani, amely a kiválasztáshoz szükséges alapinformációkat és nyilatkozatokat kell, hogy tartalmazza.

A pályázat pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott módon, számlaösszesítő segítségével történhet, míg szakmai részről kötelező egy egyoldalas beszámoló és egy legalább ezer karakteres sajtóközlemény megírása, valamint a megvalósult programok igazolására szolgáló legalább 15 jó minőségű fotó elkészítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent külső erőforrások bevonása, adományok szervezése. Önkéntesek foglalkoztatása a megvalósuló programok kapcsán kötelező. A beszámolóban fel kell tüntetni, hogy a program során mennyi önkéntest foglalkoztattak és jelölni kell azt is, hogy az általuk végzett önkéntes tevékenységnek mennyi az ún. hozzáadott értéke.

A pályázatok évente két kategóriában kerülhetnek kiírásra az alábbi feltételekkel

Családi Nap:

Az Alap céljaihoz illeszkedő rendezvény, amely egyben segíti a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap megjelenítését. Maximálisan ráfordítható összeg egy pályázat esetén: 150 000 Ft.

Családi Konferencia:

Az Alap céljaihoz illeszkedő rendezvény, amely segíti a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap megjelenítését, és amely szakértők és a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának bevonásával lehetőséget biztosít valamilyen alaptevékenységhez kötődő szakterület témakörének a feldolgozására a helyi lakosság bevonásával. Maximálisan ráfordítható összeg egy pályázat esetében: 300.000 Ft.

Az adott évben támogatható pályázatok számát a pályázati kiírás tartalmazza.

Az egységes megjelenés érdekében mindkét kategóriában a pályázaton elnyert összeg legalább 35 %-át valamilyen arculati elemre kell fordítani. Az előre meghatározott arculati elemek listáját az irányár megjelölésével együtt (pl.: roll-up, molinó, póló stb.) a konkrét pályázati kiírás melléklete tartalmazza.

Egy pályázati évben a maximálisan megítélhető keretösszeg nem haladhatja meg az Alapban meglévő pénzösszeg 75 %-át