Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, Támogató Szolgáltatás

Cím: 2800 Tatabánya, Posta utca 5. 

Telefon: +36 70 933 8541; +36 70 933 8683

E-mail: komaromesztergom@voroskereszt.hu

Legfontosabb célunk, hogy képessé tegyük a fiatalokat a társadalomban való eligazodásra, másságuk elfogadására és alkalmassá tegyük őket az önellátásra, a képességeikhez mérten.

A Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, Támogató Szolgáltatás által nyújtott szolgáltatások

A Támogató Szolgáltatás fogyatékkal élő szociálisan rászoruló személyek részére nyújt életviteli segítséget, amivel meg tudják őrizni önállóságukat. Szükségleteik kielégítéséhez, illetve a különböző szolgáltatásokhoz (közszolgáltatás, egészségügy, stb.) segítjük eljutásukat szállítói szolgálat biztosításával. Működési területünk: Tatabánya, Szárliget, Környe, Vértessomló, Várgesztes.

Nappali Intézményünkben az alapellátás keretein belül biztosítjuk a szociálisan rászoruló fogyatékkal élő személyek nappali ellátását. Az ellátást igénybe vevők részére szociális, fizikai és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Intézményünk befogadóképessége 24 fő. Szabad kapacitás esetén szociálisan nem rászoruló személyek is felvételt nyerhetnek.

A napközi otthon elsősorban saját otthonában élő értelmileg akadályozott, autista, illetve halmozottan sérültek napközbeni ellátását végzi. Az ellátottak nemre, egészségi állapotra, életkorra nézve heterogén összetételűek. Az intézmény működési területe: Tatabánya, Szárliget, Környe, Vértessomló és Várgesztes. Az intézményi bekerülés feltétele a fogyatékosság, valamint a szociális rászorultság igazolása.

Az igénybevételhez szükséges az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselő kérelmének leadása szóban vagy írásban. Nyilatkozni kell arról, hogy más intézménynél igénybe vesz-e valamilyen szolgáltatást. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg (a kérelmező jövedelmi viszonya alapján), és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

Nyelv

X