Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Címlap Szervezetünk Országos Felügyelő Bizottság

Országos Felügyelő Bizottság

Az Országos Felügyelő Bizottság a tisztújító Küldöttgyűlés által választott, a Magyar Vöröskereszt működését, gazdálkodását felügyelő szerv. Létszáma 3 fő. Üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. Beszámolási kötelezettséggel az Országos Küldöttgyűlésnek tartozik. Tagjaira az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 2 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, érvényes döntéshez legalább két fő egybehangzó szavazata szükséges. Egyéb ügyrendi kérdésekről az Országos Felügyelő Bizottság saját ügyrendje rendelkezik.

Feladata és hatásköre:

-        tagjai közül megválasztja elnökét;

-        megalkotja saját ügyrendjét;

-        véleményezi a Magyar Vöröskereszt költségvetését és mérlegbeszámolóját;

-        véleményezi és ellenőrzi a gazdálkodást, a vagyonkezelést érintő belső szabályozás dokumentumait, illetve azok változásait;

-        ellenőrzi a Magyar Vöröskereszt gazdasági vállalkozásait;

-        kapcsolatot tart a megyei/fővárosi felügyelő bizottságokkal, évente legalább egyszer együttes ülést tartanak az ellenőrzések tapasztalatairól és szakmai kérdésekről.

-        tapasztalatairól évente vagy szükség szerint tájékoztatja az Országos Vezetőséget, évente beszámol az Országos Küldöttgyűlésnek;

-        ellenőrzései során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá korlátlanul betekinthet a Magyar Vöröskereszt, annak összes szervezeti egysége könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja, szükség esetén külső szakértő bevonásával;

-        tagjai a Magyar Vöröskereszt rendes, tisztújító és rendkívüli Országos Küldöttgyűlésén, valamint az Országos Vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek,

-        köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

  • a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy
  • a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény vagy
  • mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
  • következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
  • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

-         indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet (az Országos Vezetőséget, a helyi vezető szervet) az indítvány megtételétől számított 15 napon belül össze kell hívni, ezen határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra maga is jogosult,

-         amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Országos Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.

 

Az Országos Felügyelő Bizottság tagjai:

-       Horváth Józsefné elnök

-       Révész Viola tag

-       Sepsi Zsigmond tag

 

Az Országos Felügyelő Bizottság elérhetősége:

-       postacím: 1051 Budapest, Arany János utca 31.

-       e-mail: felugyelobizottsag(kukac)voroskereszt.hu

 


A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365